انتشار راه نمای استفاده از سخت افزار و نرم افزار دستگاه های آسمان نما به زودی

به زودی راهنمای فارسی و کامل استفاده از دستگاه های آسمان نمای ما چه در بخش سخت افزاری و چه در بخش نرم افزاری منتشر می شود.