| گنبد آسمان نما

گنبدهای ثابت

گنبدهای ثابت

گنبدهای ثابت مناسب آسمان نماهای ثابت است و نکات مهمی در طراخی و ساخت آنها باید در نظر گرفته شود. انعکاس صدا ، نوع رنگ سطح داخلی گنبد ، جنس ... [ادامه مطلب]
گنبدهای پارچه ای

گنبدهای پارچه ای

گنبد های پارچه ای یا بادی بهترین گزینه برای اجرای آسمان نما در مکان های مختلف است. یک دمنده هوا گنبد را باد کرده و می توان از گنبد استفاده ... [ادامه مطلب]